โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 5 2 1 0 1 1
ร้อยละ 50.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 % 10.00 % 10.00 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 8 9 7 5 2 18
ร้อยละ 16.33 % 18.37 % 14.29 % 10.20 % 4.08 % 36.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 13 11 8 5 3 19
ร้อยละ 22.03 % 18.64 % 13.56 % 8.47 % 5.08 % 32.20 %

59 : 13 , 11 , 8 , 5 , 3 , 19...22.03 , 18.64 , 13.56 , 8.47 , 5.08 , 32.20 = 40 : 67.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80%

Powered By www.thaieducation.net