โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 21
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 5 3 5 2 0 98
ร้อยละ 4.42 % 2.65 % 4.42 % 1.77 % 0.00 % 86.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 7 6 7 2 0 119
ร้อยละ 4.96 % 4.26 % 4.96 % 1.42 % 0.00 % 84.40 %

141 : 7 , 6 , 7 , 2 , 0 , 119...4.96 , 4.26 , 4.96 , 1.42 , 0.00 , 84.40 = 22 : 15.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60%

Powered By www.thaieducation.net