โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 24
ร้อยละ 6.45 % 9.68 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 5 2 5 2 0 99
ร้อยละ 4.42 % 1.77 % 4.42 % 1.77 % 0.00 % 87.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 7 5 7 2 0 123
ร้อยละ 4.86 % 3.47 % 4.86 % 1.39 % 0.00 % 85.42 %

144 : 7 , 5 , 7 , 2 , 0 , 123...4.86 , 3.47 , 4.86 , 1.39 , 0.00 , 85.42 = 21 : 14.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58%

Powered By www.thaieducation.net