โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 26
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 8.82 % 2.94 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 13 6 13 0 0 106
ร้อยละ 9.42 % 4.35 % 9.42 % 0.00 % 0.00 % 76.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 15 8 16 1 0 132
ร้อยละ 8.72 % 4.65 % 9.30 % 0.58 % 0.00 % 76.74 %

172 : 15 , 8 , 16 , 1 , 0 , 132...8.72 , 4.65 , 9.30 , 0.58 , 0.00 , 76.74 = 40 : 23.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26%

Powered By www.thaieducation.net