โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 24
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 12.12 % 3.03 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 13 5 13 0 0 103
ร้อยละ 9.70 % 3.73 % 9.70 % 0.00 % 0.00 % 76.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 15 7 17 1 0 127
ร้อยละ 8.98 % 4.19 % 10.18 % 0.60 % 0.00 % 76.05 %

167 : 15 , 7 , 17 , 1 , 0 , 127...8.98 , 4.19 , 10.18 , 0.60 , 0.00 , 76.05 = 40 : 23.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.95%

Powered By www.thaieducation.net