โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 25
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 14 6 13 0 0 102
ร้อยละ 10.37 % 4.44 % 9.63 % 0.00 % 0.00 % 75.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 16 8 19 0 0 127
ร้อยละ 9.41 % 4.71 % 11.18 % 0.00 % 0.00 % 74.71 %

170 : 16 , 8 , 19 , 0 , 0 , 127...9.41 , 4.71 , 11.18 , 0.00 , 0.00 , 74.71 = 43 : 25.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.29%

Powered By www.thaieducation.net