โรงเรียนบ้านหนองคัน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 50
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 129
ร้อยละ 0.73 % 0.73 % 4.38 % 0.00 % 0.00 % 94.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 179
ร้อยละ 1.06 % 0.53 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 94.71 %

189 : 2 , 1 , 7 , 0 , 0 , 179...1.06 , 0.53 , 3.70 , 0.00 , 0.00 , 94.71 = 10 : 5.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.29%

Powered By www.thaieducation.net