โรงเรียนบ้านหนองคัน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 45
ร้อยละ 9.62 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 7 1 10 0 0 119
ร้อยละ 5.11 % 0.73 % 7.30 % 0.00 % 0.00 % 86.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 12 2 11 0 0 164
ร้อยละ 6.35 % 1.06 % 5.82 % 0.00 % 0.00 % 86.77 %

189 : 12 , 2 , 11 , 0 , 0 , 164...6.35 , 1.06 , 5.82 , 0.00 , 0.00 , 86.77 = 25 : 13.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.23%

Powered By www.thaieducation.net