โรงเรียนบ้านหนองคัน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 4 3 3 0 38
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 5.77 % 5.77 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 7 4 0 3 3 120
ร้อยละ 5.11 % 2.92 % 0.00 % 2.19 % 2.19 % 87.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 11 8 3 6 3 158
ร้อยละ 5.82 % 4.23 % 1.59 % 3.17 % 1.59 % 83.60 %

189 : 11 , 8 , 3 , 6 , 3 , 158...5.82 , 4.23 , 1.59 , 3.17 , 1.59 , 83.60 = 31 : 16.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40%

Powered By www.thaieducation.net