โรงเรียนบ้านฝายพญานาค (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 2 2 1 0 24
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 6 0 13 0 0 77
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 13.54 % 0.00 % 0.00 % 80.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 6 2 15 1 0 101
ร้อยละ 4.80 % 1.60 % 12.00 % 0.80 % 0.00 % 80.80 %

125 : 6 , 2 , 15 , 1 , 0 , 101...4.80 , 1.60 , 12.00 , 0.80 , 0.00 , 80.80 = 24 : 19.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20%

Powered By www.thaieducation.net