โรงเรียนบ้านฝายพญานาค (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 24
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 1 3 8 2 1 79
ร้อยละ 1.06 % 3.19 % 8.51 % 2.13 % 1.06 % 84.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 2 3 8 3 1 103
ร้อยละ 1.67 % 2.50 % 6.67 % 2.50 % 0.83 % 85.83 %

120 : 2 , 3 , 8 , 3 , 1 , 103...1.67 , 2.50 , 6.67 , 2.50 , 0.83 , 85.83 = 17 : 14.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17%

Powered By www.thaieducation.net