โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 35
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 12 1 14 1 0 105
ร้อยละ 9.02 % 0.75 % 10.53 % 0.75 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 38
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 84.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 17 2 20 1 0 178
ร้อยละ 7.80 % 0.92 % 9.17 % 0.46 % 0.00 % 81.65 %

173 : 15 , 2 , 15 , 1 , 0 , 140...8.67 , 1.16 , 8.67 , 0.58 , 0.00 , 80.92 = 33 : 19.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.35%

Powered By www.thaieducation.net