โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 11 1 1 1 25
ร้อยละ 4.88 % 26.83 % 2.44 % 2.44 % 2.44 % 60.98 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 8 2 14 1 0 109
ร้อยละ 5.97 % 1.49 % 10.45 % 0.75 % 0.00 % 81.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 36
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 12 13 20 2 1 170
ร้อยละ 5.50 % 5.96 % 9.17 % 0.92 % 0.46 % 77.98 %

175 : 10 , 13 , 15 , 2 , 1 , 134...5.71 , 7.43 , 8.57 , 1.14 , 0.57 , 76.57 = 41 : 23.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02%

Powered By www.thaieducation.net