โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 11 0 0 1 26
ร้อยละ 5.00 % 27.50 % 0.00 % 0.00 % 2.50 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 8 2 16 0 0 108
ร้อยละ 5.97 % 1.49 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 80.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 5 0 0 0 37
ร้อยละ 2.33 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 11 18 16 0 1 171
ร้อยละ 5.07 % 8.29 % 7.37 % 0.00 % 0.46 % 78.80 %

174 : 10 , 13 , 16 , 0 , 1 , 134...5.75 , 7.47 , 9.20 , 0.00 , 0.57 , 77.01 = 40 : 22.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20%

Powered By www.thaieducation.net