โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 6 26 2 5 1 0
ร้อยละ 15.00 % 65.00 % 5.00 % 12.50 % 2.50 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 15 3 16 2 0 98
ร้อยละ 11.19 % 2.24 % 11.94 % 1.49 % 0.00 % 73.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 35
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 24 29 23 7 1 133
ร้อยละ 11.06 % 13.36 % 10.60 % 3.23 % 0.46 % 61.29 %

174 : 21 , 29 , 18 , 7 , 1 , 98...12.07 , 16.67 , 10.34 , 4.02 , 0.57 , 56.32 = 76 : 43.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71%

Powered By www.thaieducation.net