โรงเรียนบ้านธาตุ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 44
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 9 0 9 0 0 100
ร้อยละ 7.63 % 0.00 % 7.63 % 0.00 % 0.00 % 84.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 11 0 14 0 0 39
ร้อยละ 17.19 % 0.00 % 21.88 % 0.00 % 0.00 % 60.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 22 0 23 0 0 183
ร้อยละ 9.65 % 0.00 % 10.09 % 0.00 % 0.00 % 80.26 %

164 : 11 , 0 , 9 , 0 , 0 , 144...6.71 , 0.00 , 5.49 , 0.00 , 0.00 , 87.80 = 20 : 12.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.74%

Powered By www.thaieducation.net