โรงเรียนบ้านธาตุ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 41
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 89.13 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 10 0 8 0 0 100
ร้อยละ 8.47 % 0.00 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 84.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 12 0 13 0 0 39
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 20.31 % 0.00 % 0.00 % 60.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 25 0 23 0 0 180
ร้อยละ 10.96 % 0.00 % 10.09 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %

164 : 13 , 0 , 10 , 0 , 0 , 141...7.93 , 0.00 , 6.10 , 0.00 , 0.00 , 85.98 = 23 : 14.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05%

Powered By www.thaieducation.net