โรงเรียนบ้านธาตุ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 40
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 11 0 8 0 0 99
ร้อยละ 9.32 % 0.00 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 83.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 13 0 12 0 0 39
ร้อยละ 20.31 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 60.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 28 0 22 0 0 178
ร้อยละ 12.28 % 0.00 % 9.65 % 0.00 % 0.00 % 78.07 %

164 : 15 , 0 , 10 , 0 , 0 , 139...9.15 , 0.00 , 6.10 , 0.00 , 0.00 , 84.76 = 25 : 15.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.93%

Powered By www.thaieducation.net