โรงเรียนบ้านธาตุ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 0 2 1 0 38
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 4.35 % 2.17 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 6 2 11 1 0 98
ร้อยละ 5.08 % 1.69 % 9.32 % 0.85 % 0.00 % 83.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 5 0 14 0 0 45
ร้อยละ 7.81 % 0.00 % 21.88 % 0.00 % 0.00 % 70.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 16 2 27 2 0 181
ร้อยละ 7.02 % 0.88 % 11.84 % 0.88 % 0.00 % 79.39 %

164 : 11 , 2 , 13 , 2 , 0 , 136...6.71 , 1.22 , 7.93 , 1.22 , 0.00 , 82.93 = 28 : 17.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61%

Powered By www.thaieducation.net