โรงเรียนบ้านหนองปลา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 21
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 12 7 28 6 0 88
ร้อยละ 8.51 % 4.96 % 19.86 % 4.26 % 0.00 % 62.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 17 7 32 6 0 109
ร้อยละ 9.94 % 4.09 % 18.71 % 3.51 % 0.00 % 63.74 %

171 : 17 , 7 , 32 , 6 , 0 , 109...9.94 , 4.09 , 18.71 , 3.51 , 0.00 , 63.74 = 62 : 36.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.26%

Powered By www.thaieducation.net