โรงเรียนบ้านหนองปลา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 8 1 3 1 0 14
ร้อยละ 29.63 % 3.70 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 51.85 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 25 6 37 6 0 65
ร้อยละ 17.99 % 4.32 % 26.62 % 4.32 % 0.00 % 46.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 33 7 40 7 0 79
ร้อยละ 19.88 % 4.22 % 24.10 % 4.22 % 0.00 % 47.59 %

166 : 33 , 7 , 40 , 7 , 0 , 79...19.88 , 4.22 , 24.10 , 4.22 , 0.00 , 47.59 = 87 : 52.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 52.41%

Powered By www.thaieducation.net