โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 4 2 0 0 13
ร้อยละ 9.52 % 19.05 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 1 5 5 2 0 45
ร้อยละ 1.72 % 8.62 % 8.62 % 3.45 % 0.00 % 77.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 3 9 7 2 0 58
ร้อยละ 3.80 % 11.39 % 8.86 % 2.53 % 0.00 % 73.42 %

79 : 3 , 9 , 7 , 2 , 0 , 58...3.80 , 11.39 , 8.86 , 2.53 , 0.00 , 73.42 = 21 : 26.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.58%

Powered By www.thaieducation.net