โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.67 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 67
ร้อยละ 2.67 % 2.67 % 5.33 % 0.00 % 0.00 % 89.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 2 2 4 2 1 103
ร้อยละ 1.75 % 1.75 % 3.51 % 1.75 % 0.88 % 90.35 %

90 : 2 , 2 , 4 , 0 , 1 , 81...2.22 , 2.22 , 4.44 , 0.00 , 1.11 , 90.00 = 9 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.65%

Powered By www.thaieducation.net