โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 10
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 6 2 0 6 0 62
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 7 3 3 6 0 93
ร้อยละ 6.25 % 2.68 % 2.68 % 5.36 % 0.00 % 83.04 %

89 : 7 , 3 , 1 , 6 , 0 , 72...7.87 , 3.37 , 1.12 , 6.74 , 0.00 , 80.90 = 17 : 19.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96%

Powered By www.thaieducation.net