โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 13 2 8 0 0 56
ร้อยละ 16.46 % 2.53 % 10.13 % 0.00 % 0.00 % 70.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 13 2 11 0 0 94
ร้อยละ 10.83 % 1.67 % 9.17 % 0.00 % 0.00 % 78.33 %

94 : 13 , 2 , 9 , 0 , 0 , 70...13.83 , 2.13 , 9.57 , 0.00 , 0.00 , 74.47 = 24 : 25.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67%

Powered By www.thaieducation.net