โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 7
ร้อยละ 18.18 % 9.09 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 0 4 0 2 0 22
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 39 คน
จำนวน(คน) 2 5 0 3 0 29
ร้อยละ 5.13 % 12.82 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 74.36 %

39 : 2 , 5 , 0 , 3 , 0 , 29...5.13 , 12.82 , 0.00 , 7.69 , 0.00 , 74.36 = 10 : 25.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64%

Powered By www.thaieducation.net