โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 15
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 3 2 10 2 2 29
ร้อยละ 6.25 % 4.17 % 20.83 % 4.17 % 4.17 % 60.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 5 4 11 4 3 44
ร้อยละ 7.04 % 5.63 % 15.49 % 5.63 % 4.23 % 61.97 %

71 : 5 , 4 , 11 , 4 , 3 , 44...7.04 , 5.63 , 15.49 , 5.63 , 4.23 , 61.97 = 27 : 38.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 38.03%

Powered By www.thaieducation.net