โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 1 2 1 14
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 4 2 12 2 2 26
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 25.00 % 4.17 % 4.17 % 54.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 7 4 13 4 3 40
ร้อยละ 9.86 % 5.63 % 18.31 % 5.63 % 4.23 % 56.34 %

71 : 7 , 4 , 13 , 4 , 3 , 40...9.86 , 5.63 , 18.31 , 5.63 , 4.23 , 56.34 = 31 : 43.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.66%

Powered By www.thaieducation.net