โรงเรียนบ้านหนองกุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 52
ร้อยละ 1.75 % 1.75 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 91.23 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 4 1 27 0 0 142
ร้อยละ 2.30 % 0.57 % 15.52 % 0.00 % 0.00 % 81.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 5 2 30 0 0 194
ร้อยละ 2.16 % 0.87 % 12.99 % 0.00 % 0.00 % 83.98 %

231 : 5 , 2 , 30 , 0 , 0 , 194...2.16 , 0.87 , 12.99 , 0.00 , 0.00 , 83.98 = 37 : 16.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.02%

Powered By www.thaieducation.net