โรงเรียนบ้านหนองกุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 4 2 0 0 48
ร้อยละ 5.26 % 7.02 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 7 1 27 0 0 139
ร้อยละ 4.02 % 0.57 % 15.52 % 0.00 % 0.00 % 79.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 10 5 29 0 0 187
ร้อยละ 4.33 % 2.16 % 12.55 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %

231 : 10 , 5 , 29 , 0 , 0 , 187...4.33 , 2.16 , 12.55 , 0.00 , 0.00 , 80.95 = 44 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05%

Powered By www.thaieducation.net