โรงเรียนบ้านหนองกุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 3 4 4 0 0 43
ร้อยละ 5.56 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 79.63 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 5 1 27 0 0 145
ร้อยละ 2.81 % 0.56 % 15.17 % 0.00 % 0.00 % 81.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 8 5 31 0 0 188
ร้อยละ 3.45 % 2.16 % 13.36 % 0.00 % 0.00 % 81.03 %

232 : 8 , 5 , 31 , 0 , 0 , 188...3.45 , 2.16 , 13.36 , 0.00 , 0.00 , 81.03 = 44 : 18.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97%

Powered By www.thaieducation.net