โรงเรียนบ้านหนองกุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 3 4 4 0 0 43
ร้อยละ 5.56 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 79.63 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 8 1 28 0 0 141
ร้อยละ 4.49 % 0.56 % 15.73 % 0.00 % 0.00 % 79.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 11 5 32 0 0 184
ร้อยละ 4.74 % 2.16 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %

232 : 11 , 5 , 32 , 0 , 0 , 184...4.74 , 2.16 , 13.79 , 0.00 , 0.00 , 79.31 = 48 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net