โรงเรียนบ้านดอนจำปา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 30
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 3 5 16 0 0 97
ร้อยละ 2.48 % 4.13 % 13.22 % 0.00 % 0.00 % 80.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 5 6 18 0 0 127
ร้อยละ 3.21 % 3.85 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 81.41 %

156 : 5 , 6 , 18 , 0 , 0 , 127...3.21 , 3.85 , 11.54 , 0.00 , 0.00 , 81.41 = 29 : 18.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.59%

Powered By www.thaieducation.net