โรงเรียนบ้านดอนจำปา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 31
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 3 5 16 0 0 94
ร้อยละ 2.54 % 4.24 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 79.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 5 6 18 0 0 125
ร้อยละ 3.25 % 3.90 % 11.69 % 0.00 % 0.00 % 81.17 %

154 : 5 , 6 , 18 , 0 , 0 , 125...3.25 , 3.90 , 11.69 , 0.00 , 0.00 , 81.17 = 29 : 18.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.83%

Powered By www.thaieducation.net