โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 5 4 4 2 5 48
ร้อยละ 7.35 % 5.88 % 5.88 % 2.94 % 7.35 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 9 7 5 3 4 143
ร้อยละ 5.26 % 4.09 % 2.92 % 1.75 % 2.34 % 83.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 8 9 7 5 4 22
ร้อยละ 14.55 % 16.36 % 12.73 % 9.09 % 7.27 % 40.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 22 20 16 10 13 213
ร้อยละ 7.48 % 6.80 % 5.44 % 3.40 % 4.42 % 72.45 %

239 : 14 , 11 , 9 , 5 , 9 , 191...5.86 , 4.60 , 3.77 , 2.09 , 3.77 , 79.92 = 48 : 20.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55%

Powered By www.thaieducation.net