โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 6 4 4 2 5 46
ร้อยละ 8.96 % 5.97 % 5.97 % 2.99 % 7.46 % 68.66 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 11 7 5 3 3 141
ร้อยละ 6.47 % 4.12 % 2.94 % 1.76 % 1.76 % 82.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 10 9 8 5 4 19
ร้อยละ 18.18 % 16.36 % 14.55 % 9.09 % 7.27 % 34.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 27 20 17 10 12 206
ร้อยละ 9.25 % 6.85 % 5.82 % 3.42 % 4.11 % 70.55 %

237 : 17 , 11 , 9 , 5 , 8 , 187...7.17 , 4.64 , 3.80 , 2.11 , 3.38 , 78.90 = 50 : 21.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 29.45%

Powered By www.thaieducation.net