โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 3 2 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 11.11 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 6 3 21 3 0 56
ร้อยละ 6.74 % 3.37 % 23.60 % 3.37 % 0.00 % 62.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 6 3 24 5 0 69
ร้อยละ 5.61 % 2.80 % 22.43 % 4.67 % 0.00 % 64.49 %

107 : 6 , 3 , 24 , 5 , 0 , 69...5.61 , 2.80 , 22.43 , 4.67 , 0.00 , 64.49 = 38 : 35.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 35.51%

Powered By www.thaieducation.net