โรงเรียนบ้านหนองปอแดง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 8 0 0 0 17
ร้อยละ 3.85 % 30.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 3 5 0 0 0 39
ร้อยละ 6.38 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 4 13 0 0 0 56
ร้อยละ 5.48 % 17.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.71 %

73 : 4 , 13 , 0 , 0 , 0 , 56...5.48 , 17.81 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 76.71 = 17 : 23.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.29%

Powered By www.thaieducation.net