โรงเรียนบ้านสวนอ้อย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 2 1 2 0 22
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 1 1 4 1 0 64
ร้อยละ 1.41 % 1.41 % 5.63 % 1.41 % 0.00 % 90.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 100
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 3 3 5 3 0 186
ร้อยละ 1.50 % 1.50 % 2.50 % 1.50 % 0.00 % 93.00 %

100 : 3 , 3 , 5 , 3 , 0 , 86...3.00 , 3.00 , 5.00 , 3.00 , 0.00 , 86.00 = 14 : 14.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00%

Powered By www.thaieducation.net