โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 29
ร้อยละ 8.33 % 2.78 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 0 18 22 8 2 85
ร้อยละ 0.00 % 13.33 % 16.30 % 5.93 % 1.48 % 62.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 3 19 25 8 2 114
ร้อยละ 1.75 % 11.11 % 14.62 % 4.68 % 1.17 % 66.67 %

171 : 3 , 19 , 25 , 8 , 2 , 114...1.75 , 11.11 , 14.62 , 4.68 , 1.17 , 66.67 = 57 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net