โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 2 2 5 0 24
ร้อยละ 10.81 % 5.41 % 5.41 % 13.51 % 0.00 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 5 24 16 18 2 69
ร้อยละ 3.73 % 17.91 % 11.94 % 13.43 % 1.49 % 51.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 9 26 18 23 2 93
ร้อยละ 5.26 % 15.20 % 10.53 % 13.45 % 1.17 % 54.39 %

171 : 9 , 26 , 18 , 23 , 2 , 93...5.26 , 15.20 , 10.53 , 13.45 , 1.17 , 54.39 = 78 : 45.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 45.61%

Powered By www.thaieducation.net