โรงเรียนบ้านดอนหัน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 5
ร้อยละ 18.18 % 18.18 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 9 1 1 1 0 25
ร้อยละ 24.32 % 2.70 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 67.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 11 3 3 1 0 30
ร้อยละ 22.92 % 6.25 % 6.25 % 2.08 % 0.00 % 62.50 %

48 : 11 , 3 , 3 , 1 , 0 , 30...22.92 , 6.25 , 6.25 , 2.08 , 0.00 , 62.50 = 18 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net