โรงเรียนบ้านโคกสง่า (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 1 1 2 2 15
ร้อยละ 12.50 % 4.17 % 4.17 % 8.33 % 8.33 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 6 2 4 2 1 64
ร้อยละ 7.59 % 2.53 % 5.06 % 2.53 % 1.27 % 81.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 9 3 5 4 3 79
ร้อยละ 8.74 % 2.91 % 4.85 % 3.88 % 2.91 % 76.70 %

103 : 9 , 3 , 5 , 4 , 3 , 79...8.74 , 2.91 , 4.85 , 3.88 , 2.91 , 76.70 = 24 : 23.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30%

Powered By www.thaieducation.net