โรงเรียนบ้านโคกสง่า (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 6 3 3 7 1 3
ร้อยละ 26.09 % 13.04 % 13.04 % 30.43 % 4.35 % 13.04 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 12 6 3 14 6 38
ร้อยละ 15.19 % 7.59 % 3.80 % 17.72 % 7.59 % 48.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 18 9 6 21 7 41
ร้อยละ 17.65 % 8.82 % 5.88 % 20.59 % 6.86 % 40.20 %

102 : 18 , 9 , 6 , 21 , 7 , 41...17.65 , 8.82 , 5.88 , 20.59 , 6.86 , 40.20 = 61 : 59.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80%

Powered By www.thaieducation.net