โรงเรียนบ้านวังม่วง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 1 1 2 0 2 40
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 6 6 3 3 4 156
ร้อยละ 3.37 % 3.37 % 1.69 % 1.69 % 2.25 % 87.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
139
จำนวน(คน) 2 2 2 0 2 131
ร้อยละ 1.44 % 1.44 % 1.44 % 0.00 % 1.44 % 94.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 9 9 7 3 8 327
ร้อยละ 2.48 % 2.48 % 1.93 % 0.83 % 2.20 % 90.08 %

224 : 7 , 7 , 5 , 3 , 6 , 196...3.13 , 3.13 , 2.23 , 1.34 , 2.68 , 87.50 = 28 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.92%

Powered By www.thaieducation.net