โรงเรียนบ้านวังม่วง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 40
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 6 6 3 3 5 155
ร้อยละ 3.37 % 3.37 % 1.69 % 1.69 % 2.81 % 87.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
139
จำนวน(คน) 3 2 3 0 3 128
ร้อยละ 2.16 % 1.44 % 2.16 % 0.00 % 2.16 % 92.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 363 คน
จำนวน(คน) 11 10 6 5 8 323
ร้อยละ 3.03 % 2.75 % 1.65 % 1.38 % 2.20 % 88.98 %

224 : 8 , 8 , 3 , 5 , 5 , 195...3.57 , 3.57 , 1.34 , 2.23 , 2.23 , 87.05 = 29 : 12.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 363 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02%

Powered By www.thaieducation.net