โรงเรียนบ้านวังม่วง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 11 19 7 7 1 2
ร้อยละ 23.40 % 40.43 % 14.89 % 14.89 % 2.13 % 4.26 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 25 25 15 15 15 85
ร้อยละ 13.89 % 13.89 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 47.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
158
จำนวน(คน) 8 16 2 18 22 92
ร้อยละ 5.06 % 10.13 % 1.27 % 11.39 % 13.92 % 58.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 385 คน
จำนวน(คน) 44 60 24 40 38 179
ร้อยละ 11.43 % 15.58 % 6.23 % 10.39 % 9.87 % 46.49 %

227 : 36 , 44 , 22 , 22 , 16 , 87...15.86 , 19.38 , 9.69 , 9.69 , 7.05 , 38.33 = 140 : 61.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 385 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 206 คน คิดเป็นร้อยละ 53.51%

Powered By www.thaieducation.net