โรงเรียนบ้านสารจอด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 4 0 3 0 11
ร้อยละ 28.00 % 16.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 44.00 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 23 7 7 8 2 92
ร้อยละ 16.55 % 5.04 % 5.04 % 5.76 % 1.44 % 66.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 30 11 7 11 2 103
ร้อยละ 18.29 % 6.71 % 4.27 % 6.71 % 1.22 % 62.80 %

164 : 30 , 11 , 7 , 11 , 2 , 103...18.29 , 6.71 , 4.27 , 6.71 , 1.22 , 62.80 = 61 : 37.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20%

Powered By www.thaieducation.net