โรงเรียนบ้านสารจอด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 5 2 0 1 0 16
ร้อยละ 20.83 % 8.33 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 18 6 2 4 2 110
ร้อยละ 12.68 % 4.23 % 1.41 % 2.82 % 1.41 % 77.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 23 8 2 5 2 126
ร้อยละ 13.86 % 4.82 % 1.20 % 3.01 % 1.20 % 75.90 %

166 : 23 , 8 , 2 , 5 , 2 , 126...13.86 , 4.82 , 1.20 , 3.01 , 1.20 , 75.90 = 40 : 24.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10%

Powered By www.thaieducation.net