โรงเรียนบ้านสารจอด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 11 4 0 3 0 7
ร้อยละ 44.00 % 16.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 28.00 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 32 17 7 13 2 68
ร้อยละ 23.02 % 12.23 % 5.04 % 9.35 % 1.44 % 48.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 43 21 7 16 2 75
ร้อยละ 26.22 % 12.80 % 4.27 % 9.76 % 1.22 % 45.73 %

164 : 43 , 21 , 7 , 16 , 2 , 75...26.22 , 12.80 , 4.27 , 9.76 , 1.22 , 45.73 = 89 : 54.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 54.27%

Powered By www.thaieducation.net